Ο κώδικας δεοντολογίας που ακολουθεί το εργαστήριο περιλαμβάνει τους ηθικούς κώδικες στους οποίους πιστεύουμε. Το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει υιοθετήσει και δεσμεύεται να εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, καθήκοντα και πολιτικές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Σύμφωνα με τη γενική αρχή των επαγγελμάτων της ηθικής υγείας, το πλεονέκτημα των ασθενών που επωφελούνται από το εργαστήριο είναι, κατά κύριο λόγο, η ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις.

Παρέχονται αντίστοιχα τα ακόλουθα:

Συλλογή πληροφοριών: για τον σωστό προσδιορισμό του δείγματος και για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και για την προστασία των εργαζομένων, το εργαστήριο ζητά από τους πελάτες να παρέχουν πληροφορίες (γενικές ή προσωπικές), για τις οποίες είναι σημαντικό να παρέχονται εξηγήσεις όταν ζητείται.

Δειγματοληψία: αφού ενημερωθεί ο πελάτης για την τεχνική δειγματοληψίας και όπου είναι απαραίτητο (π.χ. δοκιμή DNA) απαιτείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση.

Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης αρνείται τη δειγματοληψία, παρά την εντολή του θεράποντος ιατρού, απαιτείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δειγματοληψίας, το προσωπικό του εργαστηρίου λαμβάνει υπόψη και σέβεται τις κοινωνικές ή θρησκευτικές διαφορές των ασθενών. Σε επείγουσες καταστάσεις, το εργαστήριο κάνει ό, τι είναι καλύτερο για τον ασθενή.

Υπάρχει κατάλληλος χώρος περιβάλλοντος εντός του εργαστηρίου για δειγματοληψία αίματος και άλλες μορφές δειγματοληψίας.

Ακατάλληλο δείγμα: Όταν το δείγμα φτάσει στο εργαστήριο από κλινική ή ιατρείο σε ακατάλληλη κατάσταση για την απαιτούμενη ανάλυση / εξέταση. Πριν απορριφθεί, ο γιατρός ενημερώνεται και ο λόγος για την απόρριψη αναφέρεται στη συνταγή.

Πολιτική πληροφόρησης: Το εργαστήριο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη ανάλυση / εξέταση στον πελάτη (όταν ζητηθεί) ή στον γιατρό σχετικά με την εργαστηριακή αξιολόγηση για τη δυνατότητα επιπρόσθετων αναλύσεων / εξετάσεων εάν χρειάζεται.

Αποτελέσματα παραποίησης: απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε παραποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και οποιαδήποτε χρηματοοικονομική συναλλαγή με ιατρικά κέντρα ή εμπορικές εταιρείες.

Εμπιστευτικότητα: το προσωπικό διατηρεί την εμπιστευτικότητα των εργασιών και διατηρεί πλήρη διακριτικότητα σχετικά με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και τις εργαστηριακές δραστηριότητες γενικά.

Προσωπικές πιέσεις: το προσωπικό υποχρεούται να δηλώσει στον τεχνικό διευθυντή και στον πελάτη την ύπαρξη οποιωνδήποτε εμποδίων, συμφερόντων ή προσωπικής δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει την παραμικρή υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων με τα συμφέροντα του πελάτη. Επιπλέον, το προσωπικό του εργαστηρίου πρέπει να αποκαλύψει στον τεχνικό διευθυντή τυχόν πιέσεις που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιώντας δείγματα για άλλους σκοπούς: δείγματα που αναλύονται / εξετάζονται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ελήφθησαν και απαγορεύεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα, έρευνα.