Η πολιτική του εργαστηρίου είναι να παρέχει αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα. Ο λόγος είναι, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, καθώς και η παρακολούθηση της θεραπείας. Εδώ στο εργαστήριο παρέχουμε συμβουλές στον τομέα της εγκληματολογικής γενετικής. Συμμετέχουμε επίσης στην έρευνα προγράμματα σε αυτούς τους τομείς.

Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πολιτική:

Εφαρμόζουμε το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας. Αυτό επιβεβαιώνει την πολιτική ποιότητας που ακολουθείται συστηματικά και οδήγησε στη διαπίστευση των εργαστηρίων από το εθνικό σύστημα διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ) ISO EN 15189: 2012

Το εργαστήριο δεσμεύεται να υλοποιεί και να διεξάγει τις αναλύσεις / εξετάσεις σε κάθε τομέα εργασίας.
Ο κώδικας δεοντολογίας υιοθετείται και εφαρμόζεται πλήρως από το προσωπικό του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο διατηρεί όλα τα στοιχεία του πελάτη απόλυτα εμπιστευτικά.
Η συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας λαμβάνεται τακτικά από το εργαστήριο. Για να συμβεί αυτό, λαμβάνονται τα παράπονα και η μη συμμόρφωση με το σύστημα ποιότητας και όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για όλες τις διορθωτικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του ISO, καθιερώνονται δείκτες ποιότητας για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος.