Ο Κατάλογος που δίνεται, είναι μόνο σύντομος και περιληπτικός του μενού των αναλύσεων που προσφέρoνται. Το Εργαστήριο καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα εξετάσεων, τόσο ρουτίνας, όσο και εξειδικευμένων.
Ο Κατάλογος περιλαμβάνει τις κύριες ομάδες αναλύσεων, καθώς και επεξηγήσεις τους.
Τονίζεται ότι είναι απλά ενημερωτικός και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αντικαθιστά τις συμβουλές ή τη διάγνωση του γιατρού σας.