Η διεύθυνση και το προσωπικό του εργαστηρίου έχουν υιοθετήσει, δεσμεύονται και εφαρμόζουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και πολιτικές, κατά τη
διάρκεια των εργασιών τους:

Σύμφωνα με τη γενική αρχή της ηθικής των επαγγελμάτων υγείας, πάνω απ’ όλα τίθεται το όφελος των ασθενών οι οποίοι τυγχάνουν από το εργαστήριο του ίδιου
χειρισμού, χωρίς διακρίσεις.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, τηρούνται τα ακόλουθα:

  • Συλλογή πληροφοριών: Για την ορθή ταυτοποίηση του δείγματος, τη σωστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την προστασία των εργαζομένων, το εργαστήριο ζητά από τους πελάτες στοιχεία (γενικά ή προσωπικά), για τα οποία οφείλει να δίνει εξηγήσεις όταν του ζητηθεί.

  • Δειγματοληψία: Προηγείται ενημέρωση του πελάτη για την τεχνική της δειγματοληψίας και όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. σε τεστ DNA) ζητείται η ενυπόγραφη συγκατάθεσή του.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης αρνηθεί τη δειγματοληψία, παρά την εντολή του θεράποντα ιατρού του, απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεσή του.

Κατά τη δειγματοληψία, το προσωπικό λαμβάνει υπόψη και σέβεται τις κοινωνικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες των ασθενών. Σε επείγουσες καταστάσεις, το
εργαστήριο πράττει ότι κρίνει ωφέλιμο για τον ασθενή.

Υπάρχει κατάλληλος χώρος για αιμοληψία, ή άλλη δειγματοληψία.

  • Ακατάλληλο δείγμα: Όταν το δείγμα φθάσει στο εργαστήριο από κλινική ή ιατρείο σε ακατάλληλη κατάσταση για τη ζητούμενη ανάλυση/ εξέταση, προτού αυτό απορριφθεί ενημερώνεται ο ιατρός και σημειώνεται ο λόγος απόρριψης στο παραπεμπτικό.

  • Πολιτική ενημέρωσης: Το εργαστήριο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ζητούμενη ανάλυση/ εξέταση στον πελάτη (όταν του ζητηθεί) ή στον ιατρό του σχετικά με την εργαστηριακή αξιολόγηση του αποτελέσματος ή τη δυνατότητα συμπληρωματικών αναλύσεων/ εξετάσεων.

  • Παραποίηση αποτελεσμάτων: Απαγορεύεται αυστηρά κάθε παραποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε οικονομική συναλλαγή με ιατρικά κέντρα ή εμπορικές εταιρείες.

  • Εμπιστευτικότητα/ εχεμύθεια: Το προσωπικό διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των αναλαμβανομένων εργασιών και τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με τα αποτελέσματα των αναλύσεων και τις δραστηριότητες του εργαστηρίου γενικότερα.

  • Προσωπικό ελεύθερο πιέσεων: Το προσωπικό υποχρεούται να δηλώνει στον Τεχνικό Διευθυντή ή και στον πελάτη την ύπαρξη οποιασδήποτε εμπλοκής, συμφέροντος ή προσωπικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να δίνει έστω και υποψία σύγκρουσης συμφερόντων με τα συμφέροντα του πελάτη. Επιπλέον, πρέπει να αποκαλύπτει στον Τεχνικό Διευθυντή οποιεσδήποτε πιέσεις δεχθεί προς επηρεασμό των αποτελεσμάτων.

  • Χρήση δειγμάτων για άλλους σκοπούς: Τα ληφθέντα δείγματα αναλύονται/ εξετάζονται μόνο για το σκοπό που πάρθηκαν και απαγορεύεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς, π.χ. ερευνητικούς.