Για τη χορήγηση πιστοποιητικού Ποιότητα / Διαπίστευση, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας/διαπίστευσης

Παρακάτω είναι μερικές λέξεις για το πώς το Χημείο Διογένους έχει επιτύχει την Ποιότητα / Διαπίστευση του εργαστηρίου,

Πολιτική του Εργαστηρίου είναι η παροχή αξιόπιστων και έγκυρων αποτελεσμάτων για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δικανικής επιστήμης και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η εκπλήρωση της πολιτικής αυτής επιτυγχάνεται με:

  • Την εφαρμογή Προγράμματος Διασφάλισης της Ποιότητας το οποίο επιβεβαιώνει την πολιτική ποιότητας που ακολουθείται συστηματικά.
  • Την δέσμευση για την εφαρμογή καλής επαγγελματικής πρακτικής για τη διενέργεια των αναλύσεων/ εξετάσεων σε κάθε τομέα εργασιών του.
  • Την υιοθέτηση και τήρηση του κώδικα δεοντολογίας από όλο το προσωπικό.
  • Την διαφύλαξη της πλήρους εμπιστευτικότητας των αναλαμβανόμενων εργασιών.
  • Την διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας. Για το σκοπό αυτό γίνονται όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, μετά από παράπονα ή διαπίστωση μη συμμόρφωσης προς το σύστημα ποιότητας και παίρνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.
  • Την θέσπιση Δεικτών Ποιότητας για την παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητάς του.